_____     __    
| _ |    / |    
 \ V / _ __ `| | __ __
 / _ \ | '_ \ | | \ \/ /
| |_| || |_) |_| |_ > < 
\_____/| .__/ \___//_/\_\
    | |        
    |_|        
لطفاً عبارت نمایش داده شده در تصویر بالا را وارد نمایید.